Regulamin

Regulamin serwisu internetowego szkolnycatering.pl oferowanego przez firmę „GRZEMI” S.C. MICHAŁ SĄDEJ, GRZEGORZ KACZMAREK

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego (zwanego dalej: “serwis”) prowadzonego przez „GRZEMI” S.C. MICHAŁ SĄDEJ, GRZEGORZ KACZMAREK, zarejestrowaną w Poznaniu 60-415, ul. Lutycka 34, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7811787109, REGON: 300352089 (zwaną dalej: „Firma cateringowa”).

2. Serwis umożliwia użytkownikom:

 1. przeglądanie w sieci Internet ofert Firmy cateringowej,
 2. składanie zamówień na produkty dostępne w ofercie Firmy cateringowej

3. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne. Płatność za zamówione produkty w Firmy cateringowej określona jest zawsze szczegółowo w podsumowaniu zamówienia.

4. Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy pomiędzy Firmą Cateringową, a użytkownikiem. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia użytkownikowi przez Firmą cateringową faktu przyjęcia zamówienia.

5. Regulamin określa prawa i obowiązki Firmy cateringowej i użytkowników serwisu. Firma cateringowa świadczy usługi w ramach serwisu zgodnie z regulaminem.

6. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na postanowienia regulaminu. Każdy użytkownik powinien zapoznać się z treścią regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z serwisu. Użytkownik, który nie wyraża zgody na postanowienia regulaminu powinien zaprzestać korzystania z serwisu.

7. Użytkownik nie może umieszczać w serwisie treści bezprawnych.

8. Firma cateringowa w ramach serwisu nie świadczy usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), w związku z powyższym wszelkie reklamacje związane z tego rodzaju usługami, użytkownik powinien kierować do operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta.

 

II. Wymagania techniczne

1. Korzystanie z serwisu wymaga posiadania przez użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, przeglądarki Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera lub ich nowszych wersji oraz oprogramowania akceptującego pliki cookies.

 

III. Korzystanie z serwisu

1. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne.

2. Serwis jest przeznaczony dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. Osoba prawna może mieć własny profil pod warunkiem wskazania jednej osoby fizycznej jako użytkownika.

3. Składanie zamówień poprzez serwis jest możliwe po dokonaniu rejestracji dla użytkowników zalogowanych lub bez rejestracji.

4. W celu rejestracji użytkownik powinien podać swój aktywny adres e – mail, imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, dane adresowe oraz unikalne hasło, a także przejść procedurę weryfikacji wskazaną przez Firmą cateringową.

5. Dokonując rejestracji użytkownik akceptuje niniejszy regulamin oraz Polityka prywatności.

6. W przypadku pozytywnej rejestracji Firma cateringowa utworzy profil użytkownika, w którym przechowywać będzie jego ustawienia konfiguracyjne oraz dane podane przez niego w czasie rejestracji. Dane te będą niewidoczne dla innych użytkowników.

 

IV. Zakres działań Firmy cateringowej w ramach serwisu

1. Firma cateringowa może zamieszczać w serwisie reklamy oraz inne elementy promocji towarów i usług osób trzecich.

2. Firma cateringowa dokłada wszelkich starań, aby serwis działał poprawnie, ale nie gwarantuje ich ciągłej dostępności. Firma cateringowa może czasowo zawiesić działanie serwisu, gdy koniecznie to będzie w celu usunięcia awarii lub poprawy ich działania.

3. Firma cateringowa zastrzega sobie prawo do ingerencji w profil użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu profilu.

4. Jakiekolwiek próby włamania do serwisu, złamania kodów oraz korzystania z nich w sposób niezgodny z regulaminem, mogą pociągnąć za sobą bez uprzedzenia nieodwracalne zablokowanie dostępu do serwisu oraz stosowne kroki prawne.

5. Firma cateringowa zastrzega sobie prawo zakończenia świadczenia usługi serwisu.

 

V. Składanie zamówień i dokonywanie rezerwacji

1. W celu złożeniu zamówienia użytkownik musi:

 1. wejść na stronę internetową szkolnycatering.pl;
 2. wybrać Produkty będące przedmiotem Zamówienia, a następnie przejść do koszyka;
 3. kliknąć przycisk potwierdzenia zamówienia;
 4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie;
 5. otrzymać wiadomość e-mail od: biuro@szkolnycatering.pl z potwierdzeniem oraz dodatkowymi informacjami na temat realizacji zamówienia.

2. Firma cateringowa zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia bądź anulowania złożonego zamówienia na numer telefonu wskazany przez użytkownika w trakcie składania zamówienia.

3. Akceptowane przez Firmą cateringową sposoby płatności pojawią się na ekranie urządzenia użytkownika po złożeniu zamówienia.

4. Opłacone zamówienie zostanie dostarczone do szkoły i wydane określonej w zamówieniu osobie podczas pory obiadowej.

 

VI. Ochrona danych osobowych

W celu uzyskania informacji na temat ochrony danych osobowych na naszej stronie internetowej, zobacz naszą Polityka prywatności.

 

VII. Obowiązki użytkowników

1. Każdy użytkownik może mieć tylko jeden profil i nie może go udostępniać innym osobom ani korzystać z profilu należącego do innej osoby.

2. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od działań mogących utrudniać lub zakłócać działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez użytkownika, niezależnie od innych działań Firma cateringowa ma prawo do zablokowania profilu.

3. Użytkownik zobowiązuje się do:

 1. przestrzegania prawa i dobrych obyczajów,
 2. nie składania nieprawdziwych zamówień,
 3. regulowania należności finansowych za złożone zamówienia.

4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym dane osobowe, umieszczane przez niego w serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

5. Zabrania się wykorzystywania serwisu w sposób sprzeczny z ich celem. Zabrania się rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.

6. Zabrania się kopiowania części lub całości serwisu lub wykorzystywania go przez użytkownika w celach zarobkowych.

 

VIII. Odstąpienie od Umowy

1. Z uwagi na łatwo psujący się charakter produktów oferowanych przez Firmą cateringową, użytkownik nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Odstąpienie od zawartej Umowy pomiędzy Firmą cateringową, a użytkownikiem przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez kontakt telefoniczny z Firmą cateringową.

2. Firma cateringowa jest uprawniona do odstąpienia od Umowy, w przypadku:

 1. zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,
 2. dezaktualizacji zamieszczonej w serwisie oferty w sytuacji, gdy użytkownik nie zgodził się na alternatywę dotyczącą zamówienia złożoną przez Firmą cateringową,

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron traktuje się ją jako niezawartą. Firma cateringowa dokona zwrotu płatności uiszczonej przez użytkownika przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył użytkownik.

4. W przypadku złożenia przez użytkownika fałszywego zamówienia lub niewykonania przez niego Umowy (w szczególności przez jej nieopłacenie), Firma cateringowa jest uprawniona do odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych zamówień od takiego użytkownika.

5. Firma cateringowa jest uprawniona do niezwłocznego odrzucania zamówień składanych przez użytkowników, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do ich poprawności lub autentyczności. W przypadku odrzucenia przez Firmą cateringową zamówienia już opłaconego, Firma cateringowa przeleje wpłaconą kwotę na rachunek, z którego nastąpiła płatność. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, Firma cateringowa jest zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie odpowiednich organów ścigania.

 

IX. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu użytkownik może zgłaszać Firmy cateringowej na adres e-mail: biuro@szkolnycatering.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail użytkownika oraz dokładny opis stanu faktycznego.

2. Reklamacje dotyczące działalności Firmy cateringowej użytkownik może zgłaszać na adres wskazany powyżej.

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych. Użytkownik zostanie poinformowany o swojej reklamacji poprzez e-mail.

 

X. Zakończenie świadczenia usług

1. Firma cateringowa zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia profilu użytkownika, którego działania naruszają regulamin.

2. W przypadku zablokowania profilu użytkownika przez Firmą cateringową, założenie przez użytkownika nowego profilu wymaga uprzedniej zgody Firmy cateringowej.

3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z serwisu poprzez usunięcie swojego profilu.

4. Administrator może domagać się od użytkownika zmiany hasła.

 

XI. Zmiana regulaminu

1. Firma cateringowa jest uprawniona do wprowadzania zmian w regulaminie ze skutkiem na przyszłość z następujących ważnych przyczyn:

 1. zostanie wprowadzona nowa funkcjonalność serwisu, korzystanie z której nie może odbywać się na podstawie dotychczasowego regulaminu;
 2. zmiana jest wymuszona przepisami prawa;
 3. zostanie zmieniona dotychczasowa funkcjonalność serwisu, w szczególności w celu zwiększenia komfortu lub ułatwienia korzystania z serwisu.

2. W przypadku jakiejkolwiek zmiany regulaminu użytkownik ma prawo zrezygnować z usług ze skutkiem natychmiastowym. Procedura rezygnacji opisana jest powyżej.